+421 (0) 948 971 515
Liate podlahy pre Váš domov ale aj biznis.

Epoxidové a polyuretánove liate podlahy do domu, bytu, garáže, predajne, kancelárií, skladov a hál 

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi Royal King s.r.o.  (spoločnosť, zhotoviteľ) so sídlom Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača a zákazníkom (objednávateľom ) spoločnosti. 

1.2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka ako zvoleného právneho predpisu podľa § 262 ods. 1 tohto zákona a považujú sa vždy za vzťah obchodný. 

1.3. Zmluvou sa rozumie , zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb alebo objednávka medzi spoločnosťou a zákazníkom. 

1.4. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú podľa § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka prednosť pred znením Obchodných podmienok.

II. Objednávka a dodanie

2.1. Zmluva vzniká písomným objednaním , služby alebo diela. 

2.2. Pri objednávke je jej obsah záväzný pre obe strany. Táto môže byť vo forme listovej, e- mailovej alebo ústnej nespochybňujúcej rozsah a určitosť požiadavky na budúci predmet plnenia. 

2.3. Každá objednávka (na jej forme nezáleží) sa považuje za záväznú a považuje sa za návrh zmluvy o dielo  s dodacími a obchodnými podmienkami v zmysle týchto Obchodných podmienok. Takáto objednávka je nezáväzná len vtedy, ak je v nej výslovne uvedené, že je nezáväzná.

2.4. Potvrdením objednávky je zálohová faktúra zhotoviteľa obsahujúca najmä predmet plnenia, cenu a termín dodávky. 

2.5. Ak takéto potvrdenie zmluvy zhotoviteľ doručí na základe objednávky objednávateľovi, zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia zmluvy (objednávky) kupujúcemu. 

2.6. Od objednávky môže zákazník odstúpiť v prípade objednania tovaru alebo služby, s výnimkou zmluvy o dielo, najneskôr do prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby, pričom je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zálohy objednaného tovaru alebo služby.

2.7. Termín dodania je dohodnutý v objednávke alebo v zmluve o dielo. Lehota na plnenie začína plynúť od zloženia zálohy a zamerania diela ( objednávka so službami ). 

2.8. V prípade vzniku prekážok pre dodanie tovaru alebo služby v dojednanom termíne je spoločnosť povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi a navrhnúť nový termín dodania.

2.9. Zákazník má nárok na odškodnenie, pokiaľ spoločnosť písomne vyzval na plnenie po uplynutí dohodnutého termínu a poskytol jej dodatočný termín na plnenie, ktorý nemôže byť kratší ako 15 pracovných dní. Ak ani v tomto dodatočnom termíne spoločnosť riadne neplnila, zákazník môže odstúpiť od zmluvy a uplatniť si nárok na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v súvislosti s nedodržaním dodatočného termínu plnenia. Ak zákazník písomne neodstúpi od zmluvy po uplynutí dodatočného termínu plnenia má sa za to, že má naďalej záujem o plnenie. Spoločnosť je povinná zákazníkovi oznámiť nový termín plnenia. Ak sa spoločnosť a zákazník nedohodnú na novom termíne plnenia, zmluva zaniká 15. dňom od oznámenia nového termínu zákazníkovi.

2.10. Zhotoviteľ je oprávnený predmet plnenia dodávať aj priebežne a tento priebežne aj fakturovať. 

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia je hnuteľná vec, prípadne služba zhtoviteľa, uvedená v kúpnej zmluve, resp. v záväznej ponuke vystavenej predávajúcim. 

3.2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo technických zmien na predmete plnenia, ktoré nemajú vplyv na požiadavky objednávateľa špecifikované v jeho objednávke a neobmedzujú alebo zásadným spôsobom nemenia jeho funkčnosť. 

IV. Cena a platobné podmienky

4.1. Objednávateľ podpísaním objednávky súhlasí s cenou uvedenou v objednávke. 

4.2. Cena v prípade písomnej objednávky je splatná takto:

  •  a) preddavok vo výške 70 % je splatný pri podpise objednávky 
  •  b) 20% po prípravných prácach podkladu (pripravené pre liatie podlahy)
  • c) 10% po realizácii diela so splatnosťou 5 dní, pokiaľ nie je uvedené inak

4.3. Reklamácia alebo prípadné nedostatky  služby, alebo diela, ktoré neobmedzujú jeho používanie, nemajú odkladný účinok na platbu.

4.4. Ak nastane skutočnosť, že dielo nieje úplné, objednávateľ  má právo, na zádržné v hodnote, ktorá zodpovedá cene vadného poprípade chýbajúceho  produktu alebo služby a zhotoviteľ urýchlene zabezpečí úplnosť diela.

4.5. Ceny uvádzané v cenníkoch a cenových ponukách sú nezáväzné, záväznými sú iba ceny dohodnuté v kúpnej zmluve. Každá cenová ponuka je časovo obmedzená dobou 30 dní od vystavenia ponuky.

4.6. Ceny v cenníkoch a cenových ponukách sú uvádzané bez DPH.

4.7. Zhotoviteľ môže zmeniť alebo odobrať zľavu alebo dohodnuté platobné podmienky objednávateľovi, ak objednávateľ nedodrží platobnú disciplínu, resp. poruší iné dohodnuté podmienky.

V. Dodanie diela

5.1 Termín dodania diela je dohodnutý v objednávke. 

5.2. V prípade nedodržania termínu zo strany objednávateľa.Ďalší náhradný termín určí zhotoviteľ. 

5.3 V prípade že podmienky pre inštaláciu liatej podlahy ako vlhkosť podkladu cementového poteru nad 4% alebo anhydritu nad 2%, alebo vzdušnej vlhkosti nad 70%, alebo teploty vzduchu a podkladu, ktorý nebude od 17 do 25 stupňov má právo zhotoviteľ s ohľadom na kvalitu diela prerušiť dodávku diela a určiť náhradný termín dodania diela bez nároku objednávateľa na náhradu škody spôsobenú nedodržaním termínu dodávky diela.

  

VI. Prevzatie diela a výhrada vlastníctva

6.1. Objednávateľ, ak nie je výslovne a preukázateľne dojednané inak (služba vyhotovenie podlahy)  preberá v mieste montáže. Objednávateľ je povinný pri preberaní tovaru alebo diela ich riadne obhliadnuť na tretí deň od inštalácie a potvrdiť prebratie diela emailom na podlahy@liatepodlahy.art, že ich prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je povinný o nich bezodkladne upovedomiť emailom v ďeň obhliadnutia 

6.2. Ak objednávateľ začne používať vyhotovenie dielo, znamená to prevzatie diela bez výhrad.

6.3. Vlastníkom tovaru alebo vecí tvoriacich dodané dielo ostáva až do úplného zaplatenia ceny je zhotoviteľ.