Liate podlahy pre Váš domov ale aj biznis.

Špecializujeme sa na epoxidové, polyuretánové, mikrocementové podlahy a dizajnové steny.

 +421 (0) ​911 128 918  ​+421 (0) ​907 311 151

                                                                                                                  Obchodné podmienky

                                                                                                               spoločnosti Juraj Bárta 

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Juraj Bárta , IČO: 54626099 , so sídlom Budatínska 3076/65 , 85106 Bratislava-Petržalka   (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú na území Slovenskej republiky práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v dobe účinnosti týchto Obchodných podmienok v rámci akokoľvek založeného zmluvného vzťahu, v ňom má spoločnosť Juraj Bárta , IČO: 54626099 , so sídlom Budatínska 3076/65 , 85106 Bratislava-Petržalka  (ďalej len „spoločnosť“  alebo „predávajúci“ či „zhotoviteľ“, ak nie je  uvedené inak) postavenie predávajúceho či zhotoviteľa diela a druhá zmluvná strana postavenie kupujúceho či objednávateľa diela (druhá zmluvná strana ďalej len „kupujúci“ alebo „objednávateľ“ alebo „zákazník“, ak nie je  uvedené inak).

1.2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej, akokoľvek označenej a v akejkoľvek forme uzavretej, zmluvy zjednanej medzi spoločnosťou a kupujúcim či objednávateľom, ktorej predmetom je kúpa veci (ďalej len „tovar“) alebo vykonanie akéhokoľvek diela (ďalej len „zmluva“ či v prípade kúpnej zmluvy potom ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „KZ“, a v prípade zmluvy o dielo potom ďalej len „zmluva o dielo“ či „ZoD“, ak nie je uvedené inak). Platné znenie Obchodných podmienok je tiež umiestnené na internetovej stránke https://www.liatepodlahy.art/obchodne-podmienky/.

1.3. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka ako zvoleného právneho predpisu podľa § 262 ods. 1 tohto zákona a považujú sa vždy za vzťah obchodnoprávny. 

1.4. Zmluvou sa rozumie zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb alebo iný nepomenovaný zmluvný vzťah založený objednávkou zákazníka voči spoločnosti. 

1.5. Dojednania v kúpnej zmluve odchylné od Obchodných podmienok majú podľa § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka prednosť pred znením Obchodných podmienok.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1. Proces uzatvorenia zmluvy začína objednaním služby alebo diela zákazníkom. 

2.2. Pri objednávke je jej obsah záväzný pre obe strany. Táto objednávka môže byť vo forme listovej, e - mailovej alebo ústnej (pri telefonickej alebo osobnej komunikácii s osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa) nespochybňujúcej rozsah a určitosť požiadavky na budúci predmet plnenia. 

2.3. Každá objednávka (na jej forme podľa bodu 2.2. nezáleží) sa považuje za záväznú a považuje sa za návrh zmluvy o dielo  s dodacími a obchodnými podmienkami v zmysle týchto Obchodných podmienok. Takáto objednávka je nezáväzná len vtedy, ak je v nej výslovne uvedené, že je nezáväzná.

2.4. Potvrdením objednávky zo strany zhotoviteľa je e-mailová správa potvrdzujúca prijatie objednávky, v ktorej je pripojená zálohová faktúra zhotoviteľa obsahujúca najmä predmet plnenia, cenu a termín dodania. Zaplatením zálohovej faktúry objednávateľ potvrdzuje, že sa bez oboznámil s kompletným znení týchto Obchodných podmienok a súhlasí s nimi bez výhrad.

2.5. Ak takéto potvrdenie zmluvy zhotoviteľ doručí na základe objednávky zákazníka, zmluva sa považuje za uzavretú okamihom doručenia potvrdenia objednávky zákazníkovi zo strany zhotoviteľa, a to písomnou formou listu alebo formou e-mailu na e-mailovú adresu, z ktorej bola odoslaná objednávka zákazníka alebo na e-mailovú adresu určenú zákazníkom. 

2.6. Lehota dodania je dohodnutá v objednávke alebo v zmluve o dielo. Lehota na plnenie začína plynúť od okamihu súčasného splnenia nasledujúcich podmienok: zaplatenia zálohy zhotoviteľovi a zamerania diela na mieste realizácie plnenia (objednávka so službami ). 

2.7. V prípade vzniku prekážok pre dodanie tovaru alebo služby v dojednanej lehote je spoločnosť povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi a navrhnúť novú lehotu dodania.

2.8. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenia zloženej zálohy v prípade, že  zákazník spoločnosť písomne vyzval na plnenie po uplynutí dohodnutej lehoty a poskytol jej dodatočnú lehotu na plnenie, ktorá nemôže byť kratšia ako 45 pracovných dní. Ak ani v tejto dodatočnej lehote spoločnosť riadne nesplní svoj záväzok, zákazník môže odstúpiť od zmluvy a uplatniť si nárok na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v súvislosti s nedodržaním dodatočnej lehoty plnenia. Ak zákazník písomne neodstúpi od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty plnenia, má sa za to, že má naďalej záujem o plnenie. Spoločnosť je povinná zákazníkovi oznámiť nový termín plnenia. Ak sa spoločnosť a zákazník nedohodnú na novom termíne plnenia, zmluva zaniká 15. kalendárnym dňom od oznámenia nového termínu zákazníkovi, pričom sa má za to, zákazník odstúpil od zmluvy bez udania dôvodu.

2.9. Zhotoviteľ je oprávnený predmet plnenia dodávať aj priebežne a tento priebežne aj fakturovať v rozsahu do celkovej dohodnutej ceny diela. 

2.10. Zadaním objednávky dáva zákazník zhotoviteľovi súhlas so spracovaním svojich osobných a kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré zákazník uvedie pri objednaní, slúži výhradne pre potrebu zhotoviteľa a nebudú poskytnuté iným subjektom.

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia je vyhotovenie hnuteľnej veci, prípadne služba zhotoviteľa, uvedená v zmluve o dielo uzavretej na základe potvrdenej objednávky zákazníka, resp. v záväznej ponuke vystavenej zhotoviteľom. 

3.2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo technických zmien na predmete plnenia, ktoré nemajú vplyv na požiadavky objednávateľa špecifikované v jeho objednávke a neobmedzujú alebo zásadným spôsobom nemenia jeho funkčnosť. 

IV. Cena a platobné podmienky

4.1. Objednávateľ uskutočnením objednávky podľa bodu 2.2 týchto Obchodných podmienok súhlasí s cenou za dielo uvedenou v objednávke. 

4.2. Cena za dielo sa pri uzatváraní zmluvy stanovuje odhadom, a to najmä vzhľadom k tomu, že sa pri stanovení rozsahu diela vychádza z údajov poskytnutých zhotoviteľovi objednávateľom. Dohodnutá cena diela obsahuje, čo do jej druhu, všetky náklady nutné k celkovej realizácii diela, ktoré mohol zhotoviteľ pred uzavretím zmluvy, pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, predpokladať a súčasťou ceny diela sú i ďalšie náklady nutné pre vyhotovenie diela v zmysle naplnenia jeho účelu, ktoré zhotoviteľ mal alebo mohol predpokladať na základe svojich odborných a technických znalostí.

4.3. Dohodnutá cena za dielo môže byť zmenená v prípade, že sa rozsah či druh prác zmení vplyvom dodatočných požiadaviek objednávateľa, spravidla uplatnených pri samotnej realizácii zákazky. Uvedené požiadavky na zmeny a odchýlky budú prejednané priamo na mieste zhotoviteľom alebo ním poverenou osobou a pre prípad, že tieto práce a dodávky viacerých prác budú dohodnuté, bude toto potvrdené na mieste písomne alebo bezodkladne formou e-mailu.

4.4. Cena v prípade písomnej objednávky je splatná takto:

  •     
  •     a) platba vo výške 70 %     z celkovej ceny diela je splatná pri potvrdení objednávky     a zaslaní zálohovej faktúry zo strany zhotoviteľa     podľa bodu 2.4 týchto Obchodných podmienok

        
  •     b) platba vo výške 20 %     z celkovej ceny diela je splatná do 5 dní po prípravných     prácach podkladu (pripravené pre liatie podlahy)

        
  •     c) platba vo výške 10 %     z celkovej ceny diela je splatná po realizácii diela so     splatnosťou 5 dní od realizácie diela, pokiaľ sa zhotoviteľ     a zákazník výslovne nedohodnú inak.     

4.5. Ceny uvádzané v cenníkoch a cenových ponukách sú orientačné a nezáväzné, pričom záväznými sú iba ceny dohodnuté v zmluve o dielo uzavretej na základe potvrdenej objednávky. Platnosť každej cenovej ponuky je časovo obmedzená lehotou 30 dní od vystavenia ponuky.

4.6. Ceny v cenníkoch a cenových ponukách sú uvádzané bez DPH.

4.7. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne zmeniť dohodnuté platobné podmienky objednávateľovi (napr. odobratím dohodnutej zľavy), ak objednávateľ nedodrží platobnú disciplínu, resp. poruší iné dohodnuté podmienky. O takejto skutočnosti objednávateľa upovedomí písomne alebo e-mailom.

V. Dodanie diela

5.1 Lehota dodania diela je dohodnutá v objednávke. 

5.2. V prípade nedodržania termínu zo strany objednávateľa určí ďalší náhradný termín zhotoviteľ v súlade s podmienkami podľa čl. 2.8. týchto Obchodných podmienok. 

5.3 V prípade, že podmienky pre inštaláciu liatej podlahy ako sú: vlhkosť podkladu cementového poteru nad 4% alebo anhydritu nad 2%, alebo vzdušnej vlhkosti nad 70%, alebo teploty vzduchu a podkladu, ktorý nebude od 17 do 25 stupňov, má zhotoviteľ právo s ohľadom na zachovanie kvality diela prerušiť dodávku diela a určiť náhradný termín dodania diela bez nároku objednávateľa na náhradu škody spôsobenú nedodržaním lehoty dodávky diela.

5.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť súčinnosť pri realizácii diela spočívajúcu predovšetkým v tom, aby miesto, na ktorom sa bude dielo realizovať, bolo čisté a vypratané a aby na ňom boli pred samotnou realizáciou dokončené všetky ostatné inštalačné a iné práce, nakoľko v opčnom prípade môže dôjsť k vadám diela, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá. Objednávateľ je rovnako povinný zabezpečiť k realizácii diela čistú a vypratanú miestnosť, v ktorej bude zhotoviteľ končiť s realizáciou a ktorou bude vychádzať. Ak to nie je technicky možné, je objednávateľ povinný zabezpečiť zhotoviteľovi pred vchodom do objektu, kde dochádza k realizácii diela, takzvanú čistú zónu.

5.5. Objednávateľ berie na vedomie, že pri realizácii diela vzniká väčšie množstvo odpadu predovšetkým z brúsenia anhydritu, ktorý bude po skončení realizácie diela ponechaný na mieste plnenia v prenosných vreciach alebo bude zlikvidovaný zhotoviteľom za dodatočný poplatok. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje takýto poplatok za likvidáciu vzniknutého odpadu zhotoviteľovi bezodkladne zaplatiť.

VI. Prevzatie diela a výhrada vlastníctva

6.1. Objednávateľ, ak nie je výslovne a preukázateľne dojednané inak, preberá predmet plnenia v mieste montáže diela. Objednávateľ je povinný pri preberaní tovaru alebo diela predmet riadne prezrieť (alebo zabezpečiť jeho prezretie poverenou osobou) presne na tretí deň od inštalácie a potvrdiť prebratie diela emailom na podlahy@liatepodlahy.art, a to v tom znení, že predmet diela prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je povinný o nich bezodkladne upovedomiť zhotoviteľa e-mailom v deň prezretia.

6.2. Dielo je považované za riadne dokončené i v prípade, že vykazuje vady, ktoré sami o sebe či vo svojom súhrne nebráni užívaniu diela, rovnako tak v prípade, že objednávateľ bez dohody so zhotoviteľom dielo užíva. Dielo je považované za odovzdané objednávateľovi:

a) dňom ukončenia realizácie diela na mieste plnenia, a to aj v prípade vád diela zistených pri prezretí presne na tretí deň od inštalácie, ktoré samy o sebe či vo svojom súhrne nebránia užívaniu, s uvedením termínov a spôsobe ich odstránenia), alebo

b) ak odmietne objednávateľ prevziať dielo bez vážnych dôvodov, a to dňom, kedy mal dielo prevziať, alebo

c) dňom, kedy objednávateľ začal bez dohody so zhotoviteľom dielo užívať. V tom prípade sa má za to, že objednávateľ  prevzal dielo bez výhrad.

6.3. Vlastníkom tovaru alebo dodaného diela ostáva až do riadneho zaplatenia ceny v celom rozsahu zhotoviteľ. 

7. Práva a povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia

7.1. Reklamácia alebo prípadné nedostatky diela, ktoré neobmedzujú jeho používanie, nemajú vplyv na splatnosť jednotlivých čiastkových úhrad ceny za dielo.

7.2. Ak nastane skutočnosť, že dielo nie je úplné, objednávateľ  má právo na predĺženie lehoty splatnosti časti ceny diela vo výške zodpovedajúcej cene vadného plnenia, prípadne chýbajúceho  produktu alebo služby, a to až do zabezpečenia úplnosti diela zo strany zhotoviteľa.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo pri prevzatí objednávateľom nemá vady. Najmä zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase, kedy objednávateľ dielo prevzal:

- má dielo vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba výslovná dohoda, také vlastnosti, ktoré zhotoviteľ popísal alebo ktoré objednávateľ očakával s ohľadom na povahu diela a na základe reklamy zhotoviteľom ponúkané, 

- dielo sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie zhotoviteľ uvádza, alebo na ktorý sa dielo  tohto druhu obvykle používa,

- dielo a jeho vyhotovenie zodpovedá akosťou predlohe, ak bol akosť prevedenie určená podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

- je dielo vyhotovené v dohodnutom rozsahu,

- dielo vyhovuje požiadavkám príslušných právnych predpisov a Slovenskej technickej norme STN 74 4505, podľa ktorej sa celkový vzhľad podlahy posudzuje z výšky 1 600 mm. Svetelné podmienky počas kontroly musia byť také, za akých sa podlaha bude v prevažnej miere využívať, minimálne však 300 lx. Vzhľad sa nemôže hodnotiť pri pohľade do odlesku svetla, resp. v ostrom uhle k rovine podlahy. Podľa tejto normy STN 74 4505 požiadavky na charakteristiku viditeľného povrchu musia byť špecifikované referenčnou plochou, vyčerpávajúcim popisom v špecifikácii podlahy alebo v krajných podmienkach sa môžu ako referenčné plochy použiť tie, ktoré zhotoviteľ uviedol objednávateľovi ako svoje referenčné diela. Na hodnotenie množstva vláken na povrchu vláknobetónovej vrstvy (ako charakteristiky viditeľného po-vrchu) sa uvedené podmienky nevzťahujú.

 7.4. Za vadu diela sa nepovažuje, ak vzor na vyhotovenom diele nie je jednotný alebo totožný s predlohou alebo vzorkou, a to z dôvodu, že podlahy s mramorovaním alebo metalické podlahy sa vyhotovujú manuálne a vytvorený vzor je individuálny.

7.5. V prípade, že dodané dielo má vady odsúhlasené oboma zmluvnými stranami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, môže zákazník požadovať primeranú zľavu z ceny diela, ak zhotoviteľ nie je schopný v primeranej lehote dielo opraviť, vady odstrániť alebo že by odstránenie vady spôsobilo objednávateľovi značné obtiaže.

7.6. Právo z vadného plnenia objednávateľovi nevzniká, pokiaľ objednávateľ vadu sám spôsobil nedodržaním pokynov na údržbu a používanie diela, na ktoré bol zhotoviteľom výslovne upozornený alebo ktoré sú uvedené v manuáli na údržbu diela, ktorý bude objednávateľovi odovzdaný pri prevzatí diela.

7.7. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za bežné opotrebenie diela, za jeho poškodenie, spôsobené nesprávnym alebo nevhodným užívaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou, a ďalej neodpovedá za vady majúce pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev nerealizovaných zhotoviteľom, v poklese, praskaní stavieb, spevnených plôch, alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil.

7.8. Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo  z vady, ktorá sa vyskytne na diele v dobe dvadsaťštyri  mesiacov od jeho prevzatia. Objednávateľ je povinný reklamovať zistené vady bez zbytočného odkladu písomne u zhotoviteľa, najneskôr však do konca tejto lehoty. V uplatnenej reklamácii musia byť závady popísané, doložené fotografiami a uvedené, ako sa prejavujú. Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie diela, jeho poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nevhodným užívaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou,a ďalej na vady majúce pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev nerealizovaných zhotoviteľom, v poklese, praskaní stavieb, spevnených plôch, alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil. V prípade reklamácie v stanovenej lehote je zhotoviteľ povinný reklamované vady prezrieť, a v prípade, že za ne zodpovedá, bezplatne odstrániť do 90-tich dní od oznámenia vady s ohľadom na klimatické podmienky, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. O odstránení vád bude zmluvnými stranami spísaný protokol.

 8. Záverečné ustanovenia

8.1. Spoločnosť je oprávnená tieto Obchodné podmienky kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť. Záväzkové vzťahy vniknuté pred zmenou týchto Obchodných podmienok sa, až do ich skončenia, riadia týmito Obchodnými podmienkami v ich znení platnom v dobe uzavretia príslušnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany následne nedohodnú inak.