Súťaž na Facebboku

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž o 3D liatu podlahu

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Cameron Company s. r. o.

Sídlo: Topoľovka 80, 067 45 Topoľovka

IČO: 50550047

DIČ: 2120367865

Zapísaný v registri: 20. októbra 2016

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 20.08.2019 do 31.8.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uviedol v komentári pod súťažnou fotkou, o ktorú výhru má záujem

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 3D podlaha o výmere najmenej 10m2.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke Luxusné liate podlahy. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Topoľovke, dňa 20.08.2019